Účtovníctvo

Spoločnosť zabezpečuje vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. Zámerom spoločnosti je poskytnúť komplexné služby v oblasti vedenej účtovnej evidencie, ktorej súčasťou je aj vedenie miezd a personalistika. Lepšia komunikácia s inštitúciami ako je Daňový úrad, Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa je vykonávaná prostredníctvom elektronického podpisu.


Vedenie podvojného účtovníctva

 • Hlavná kniha – všetky účtovné prípady usporiadané z vecného hľadiska systematicky
 • Denník účtovania – účtovné prípady usporiadané chronologicky
 • Saldo konto odberateľov a dodávateľov – zoznam odberateľských a dodávateľských faktúr zoznam neuhradených faktúr
 • Ročná účtovná závierka – zostavenie ročných výkazov ( Súvahy a Výkazu ziskov a strát ) a spracovanie Poznámok k účtovnej závierke
 • Zostavy predkladané mesačne – výkazy, hlavná kniha, pokladničná neuhradené faktúry


Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • Peňažný denník – zápis účtovných prípadov
 • Pokladničná kniha – zápis príjmov a výdajov
 • Kniha záväzkov a pohľadávok – evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Ročná účtovná závierka – zostavenie ročných výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch
 • Daňové priznanie – daň z príjmov fyzických osôb


Spracovanie miezd

 • Spracovanie miezd
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnaných na dohodu
 • Spracovanie mesačných výkazov
 • Podávanie výkazov na sociálnu poisťovňu
 • Podávanie výkazov na zdravotné poisťovne


Naše ďalšie služby

Audítorské služby

Služby pre firmy, ktorí audit musia mať zo zákona, ale aj pre firmy, ktoré sa pre audit rozhodnú samy
Ukáž viac


Daňové poradenstvo

Nezamotajte sa v spleti zákonov. Využite naše daňové poradenstvo, plánovanie a optimalizáciu hospodárskeho výsledku
Ukáž viac


Ostatné

Potrebujete činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov, hľadáte odborníka na obstaranie veci?
Ukáž viac

Máte záujem o účtovníctvo alebo mzdy? Informujte sa