Audítorstvo

Audítorskú činnosť vykonávame v súčasnej dobe na základe licencie vydanej Slovenskou komorou audítorov pod evidenčných číslom 104.


Štatutárny audit

Pre klientov podliehajúcich povinnosti auditu podľa zákona číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve vykonávame priebežný audit účtovnej závierky, ktorý má zabezpečiť, aby podnikateľský subjekt viedol správne účtovné záznamy a pripravil ročné účtovné výkazy v súlade so slovenskými účtovnými a daňovými predpismi, to znamená vyhovel tak zákonným požiadavkám. Podľa platných predpisov vyslovujeme formou správy audítora názor na účtovnú závierku spoločnosti, ktorá zahŕňa Súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke. Na základe zistených skutočností z audítovanej účtovnej závierky zasielame list manažmentu.


Dobrovoľný audit

Na základe špecifických požiadaviek vykonáme overenie účtovníctva a ročných účtovných závierok aj pre spoločnosti, ktorým táto povinnosť nevyplýva z uvedeného zákona. Vypracujeme audit pri špeciálnych prípadoch alebo javoch, ktoré môžu nastať v spoločnosti. Môže sa jednať napríklad o audit pri vstupe domáceho alebo zahraničného investora, kontrolný audit obehu materiálových zásob alebo financií, pri overení značky pri predaji licencie a patentov, pri zvyšovaní alebo znižovaní základného imania, pri transformácií na inú právnu formu.


Znalectvo, ocenenie značky

Konateľ spoločnosti Ing. Ernest Juriga je znalec v odbore ekonomika a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo.

Naše ďalšie služby

Daňové poradenstvo

Nezamotajte sa v spleti zákonov. Využite naše daňové poradenstvo, plánovanie a optimalizáciu hospodárskeho výsledku
Ukáž viac


Účtovníctvo

Komplexné služby v oblasti vedenej účtovnej evidencie, ktorej súčasťou je aj vedenie miezd a personalistika
Ukáž viac


Ostatné

Potrebujete činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov, hľadáte odborníka na obstaranie veci?
Ukáž viac

Máte záujem o audítorské služby? Informujte sa